Bestyrelsens sammensætning

En uafhængig, kompetent bestyrelse - Hvordan sammensætter vi den bedste bestyrelse til at opfylde formålet i institutionen?

Kulturbestyrelser er meget forskellige i organiseringsform, og der findes forskellige rekrutteringsprocedurer, udpegningsorganer og sammensætninger. Disse er ofte afhængige af tilskudsforholdene for institutionen og kan medføre, at der indsættes politikere og andre repræsentative medlemmer i bestyrelsen udpeget af eksterne parter.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen er sammensat efter kompetencebehov, og at den overvejende del af bestyrelsen er uafhængige.

Det anbefales, at bestyrelsen forholder sig aktivt til udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra eksterne parter, herunder kontakter udpegende parter om nødvendige kompetencer i bestyrelsesarbejdet.

Det anbefales, at rekrutterings-processen i videst muligt omfang tjener til sikring af kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen, f.eks. ved nomineringskomitéer eller offentlige opslag.

Det anbefales, at bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og årshjul.

Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en arbejdsbeskrivelse for formand og næstformand.

Det anbefales, at bestyrelsen arbejder med gruppeprocesser og teamdannelse for at fremme samarbejde og effektivitet.

Det anbefales, at alle nye medlemmer modtager en grundig indføring i institutionens branche, produktion, bestyrelsesrollen og bestyrelsens ansvar og arbejde.

Det anbefales, at der sættes en øvre grænse for, hvor længe medlemmerne kan have sæde i bestyrelsen.

Det anbefales, at det overvejes, hvorvidt og hvordan bestyrelsen skal honoreres for sit arbejde.

Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt evaluerer sit eget og direktionens arbejde.

Årshjul for den selvejende institution

Årshjul for en forening

At arbejde med bestyrelsens kompetencer

Vi anbefaler, at bestyrelsen evaluerer sine kompetencer i forhold til, hvilke der rent faktisk kommer i spil, dvs. hvilke kompetencer medlemmerne har tid og lyst til at kaste ind i arbejdet. Disse konstaterede kompetencer sammenholdes med en vurdering af, hvad institutionen ud fra strategien får brug for i den kommende tid.

Det er f.eks. nyttigt inden rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen skal finde sted.

En sådan evaluering kan gennemføres ved hjælp af blanketterne, som findes herunder.

Gør din institution robust og bæredygtig

Kompetence-kortlægning

Kompetence-selvangivelse

Vejledning til bestyrelsesrekruttering