Aktivt ejerskab

Koordinering mellem forskellige interesser - Hvordan skal bestyrelsen forholde sig til det aktive ejerskab?

Kulturinstitutioner har vekslende grader af offentligt ejerskab. Nogle har slet ikke. Andre betragtes som ejet af en kommune eller staten, også selvom organisationsformen er selvejende. Kommunen har måske repræsentanter i bestyrelsen og betaler den alt overvejende driftsstøtte. Tilskudsyderen kan have udarbejdet en ejerskabsstrategi for institutionen, lige som den har for andre kommunale driftsområder.

Rammeaftalerne med kulturinstitutionerne, som tilskudsyderne udarbejder, kan ses om udslag af en ejerskabsstrategi. Overordnede mål og forpligtelser, som følger af det offentlige tilskud, fastsættes heri med grundlag i kultursektorens lovgivning, kulturpolitikken og Driftstilskudsloven. Der er tale om et aktivt ejerskab.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt drøfter institutionens interessenter, herunder de eventuelle ejerinteresser.

Det anbefales, at der vedtages retningslinjer for kommunikationen mellem de væsentligste interessenter og institutionen med afsæt i ansvarsfordelingen mellem tilskudsydere, bestyrelse og direktion samt i rammeaftaler og bevillingsbreve.

Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder procedurer, der sikrer, at væsentlige oplysninger af betydning for interessenternes vurdering af institutionen rettidigt offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde.

Det anbefales, at institutionen i årsrapporten og på hjemmesiden gør rede for, hvorvidt og hvordan anbefalingerne for god ledelse af kulturinstitutioner er efterlevet.

Det anbefales, at bestyrelsen aktivt opfordrer tilskudsyderne til at indtage et aktivt ejerskab i fællesskab mellem eventuelt flere tilskudsydere, f.eks. stat og kommuner.

Det anbefales, at der følges op på alle krav og forventninger, der følger af tilskud fra offentlige og andre tilskudsydere mindst en gang årligt.

Det anbefales, at evt. koordinering mellem flere tilskudsydere finder sted mellem parterne uden for bestyrelsen.

Bestyrelsens strategiseminar. Gennemgår et seminar med anvendelse af de klassiske analyser og værktøjer

Plancher til brug for bestyrelsens strategiseminar