Forhold til direktionen

Gode relationer skaber godt samarbejde - Hvordan er direktionen og bestyrelsen bedst for hinanden?

Det er bestyrelsens formelle ansvar at ansætte direktionen, og på denne måde har bestyrelsen en ledelsesfunktion i forhold til direktøren(e). Heri indgår bl.a. at bestyrelsen skal fastlægge proceduren for direktøransættelsen og udarbejdelse af kontrakt, samt en kortlægning af bemyndigelserne for hhv. bestyrelse og direktion.

Dette kan være et ømt punkt for kulturinstitutioner, da det også indebærer en afgrænsning af, hvad der er direktionens ledelsesrum. Det kan f.eks. være i forhold til kunstnerisk og musealt indhold, som institutionens kerne, og hvad der er bestyrelsens ledelsesrum i forhold til strategisk retning og forretningsudvikling.

Det anbefales derfor, at bestyrelsen fastlægger klare rammer for det, der er direktionens og det, der er bestyrelsens ansvarsområder, og som de hver især har bemyndigelse til.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen ansætter en direktion, der varetager den daglige ledelse af institutionen inden for de retningslinjer, bestyrelsen har givet.

Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger klare bemyndigelser til direktionen, og normalt afstår fra at gå ind over direktionens ledelsesrum i bestyrelsesarbejdet.

Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger retningslinjer for den nødvendige rapportering fra direktionen.

Det anbefales, at bestyrelses-formanden og direktøren aftaler, hvordan kommunikation og sparring mellem dem finder sted.

Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en kommunikationsstrategi, herunder hvem der kan og skal udtale sig på institutionens vegne til offentligheden.

Det anbefales, at successions-muligheder drøftes i god tid inden en nyansættelse af direktør.

Et tillidsbaseret og godt ledelsesarbejde forudsætter en klar arbejdsdeling mellem direktion og bestyrelse. Den kan kun bestyrelsen beslutte men indgås i samarbejde