Formandens blog

At skabe en bevægelse og drive den frem

Af Finn Schumacker , 20. oktober 2019

Al begyndelse er svær, men anstrengelserne har været det hele værd

Vores nye bestyrelsesmedlem, Roskilde Festivals nyvalgte formand Lars Frelle-Petersen, siger i et interview i dette nummer, at han er gået ind i bestyrelsen: Fordi sagen er vigtig. Jeg er interesseret i at deltage, hvor man kan drive en bevægelse frem.

Lisbeth Knudsen, bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater, som lige har meldt sig ind i foreningen, siger noget tilsvarende om deres motivation for at blive medlem: Bestyrelsen har besluttet, at vi melder os ind for at understøtte det gode samarbejde mellem forskellige grene af kulturlivet på tværs af nationalt og lokalt niveau og forskellige kulturgenrer.

Vi håber meget, at vores indmeldelse kan betyde, at andre også finder vej til foreningen, så vi i fællesskab kan udvikle bestyrelsesarbejdet i kulturinstitutionerne.

Jeg er rigtig glad for, at vi kan regne Lars som medlem af bestyrelsen og Det Kongelige Teater som medlem af foreningen.

Når jeg ser tilbage på de første godt tre år af foreningens levetid, så har det handlet om det at skabe en bevægelse. Mod en stærkere strategisk ledelse i kulturen. Starten var svær: Der skulle skabes en bevidsthed og et skub fra bestyrelserne selv for at udvikle kompetencer og rammebetingelser, og der skulle skabes et træk fra myndigheder, brancheorganisationer, fonde, medier etc. for at give incitament til udviklingen af good cultural governance i denne meget heterogene sektor.

Men anstrengelserne har båret frugt: Med helt store fyrtårnsinstitutioner som Det Kongelige Teater og Roskildefestivalen med om bord styrker vi foreningens tyngde i debatter, høringer og foretræder. Vi er begyndt at rejse midler fra fondene til nogle af foreningens formål, vi er inviteret til Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde, vi har fået ja fra kulturministeren til at give oplæg ved vores næste konference, og vi er accepteret som høringspart over for ministeriet. Slots- og Kulturstyrelsen har inviteret til en snak om kommende samarbejde, og vores første milepæl, det nye kodeks, ligger derude på nettet og hos medlemmerne. Og Kunstfonden er begyndt at danne dette træk i retning af bedre bestyrelsesarbejde gennem deres seneste initiativ over for musikinstitutionerne, som vi har mere om dette nyhedsbrev.

Næste skridt handler om at få bevægelsen til at brede sig, at drive den frem og udvikle styrkepositionen for at kunne indfri de forventninger, som medlemmer og organisationer stiller til os. For tilfredse medlemmer, som anbefaler andre at melde sig ind i foreningen, er den bedste vej til at give bevægelsen fart og bidrage til at gøre gode kulturinstitutioner bedre.

Kulturens betydning for en positiv samfundsudvikling

Af Finn Schumacker

Ved konstitueringen efter generalforsamlingen i marts blev jeg udpeget som ny formand for Danske Kulturbestyrelser. Det er et privilegium og en meget spændende opgave, som jeg gerne påtager mig, og på denne plads vil jeg gerne præsentere mig selv og fortælle lidt om den retning, jeg tror, kulturbestyrelser må tage i årene, der kommer.

I erhvervslivet arbejdes der kontinuerligt med nye produkter og forretningsmodeller, og man kalder løsningerne på de hastige forandringer disruption. Publikumsbevægelser, smagsændringer, teknologi og dannelsesforandring stiller nye spørgsmål og kræver nye svar hele tiden, og den erkendelse er lige så påtrængende hos kulturinstitutionerne.

For kulturinstitutionerne handler det i min optik først og fremmest om at:

  • Øge bevidstheden om kulturlivets betydning for en positiv samfundsudvikling
  • Styrke sammenhængen mellem vore institutioner og hele uddannelsessektoren
  • At være med i forreste række i udviklingen af kulturlivets digitale tilstedeværelse

Se hele indlægget her.

Kulturlivets lavthængende frugter – bedre kompetencer blandt politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer

Af Rasmus Adrian

Der er kommunalvalg i november i år. Og det kan få meget direkte konsekvenser for rigtig mange danske kulturbestyrelser, som har politisk udpegede medlemmer. Det kan være politikere, folk fra politiske partiorganisationer eller embedsmænd. Der kan være mange grunde til at udpege dem:  et lovgrundlag, en økonomisk rammeaftale eller fordi den pågældende institution har truffet beslutning om det. Og de personer, der kommer ind, er ofte både vidende og aktive. Men der vil uundgåeligt også være nogle, der bliver udpeget af mindre seriøse grunde.

Læs hele indlægget.

Debatten om den gode bestyrelse bør ske i demokratisk åbenhed.

Kulturministeriet har påbegyndt et arbejde med at revidere anbefalingerne til god ledelse af større kulturprojekter. Rasmus Adrian argumenterer for at arbejdet med anbefalingerne bør forankres i erfaringer fra kulturlivet og bør ske i en demokratisk forpligtende åbenhed. To aktuelle sager viser at også tilskudsydere bør blive bedre til aktivt at arbejde med governance-principper i kulturlivet. Vejen frem mod governance-standarder, der er meningsfulde og relevante for kulturbestyrelser, går gennem en åben dialog blandt relevante aktører i kulturlivet, der som minimum involverer de offentlige tilskudsydere – stat og kommuner – og kulturbestyrelserne. Læs mere.

Inddrag bestyrelserne

Nysgerrigheden som ledestjerne 10. august 2016

Over hele landet lægges der i kulturbestyrelser – ofte på frivillig basis –  et stort arbejde i at sikre de bedst mulige ledelsesmæssige rammebetingelser for kulturinstitutioner. Der bliver gjort et stort og flot arbejde for at sikre, at institutionerne har retning, arbejder effektivt og oppebærer en samfundsmæssig relevans i form af kulturel eller kunstnerisk værdiskabelse. Læs mere.