Hvad er en nomineringskomité?

I foreningsorganiserede enheder vælges bestyrelsen på en generalforsamling. Demokratiske valg er ikke altid en garanti for, at medlemsinteresser og kompetencer bliver afvejet på en hensigtsmæssig måde for organisationens samlede målopfyldelse og strategi. Det kan være en vej frem at forsøge at kombinere de to ting ved at forberede valgene grundigt og lade en neutral komité foreslå generalforsamlingen en sammensætning, der både tilgodeser det ”politiske” i interessevaretagelsen og det strategiske i kompetencesammensætningen.

Aktieselskaber, som vælger bestyrelse ved den årlige generalforsamling, er derfor begyndt at bruge nomineringskomitéer eller nomineringsudvalg, som det også kaldes.

Undersøgelsen af idrættens bestyrelsespraksis, som omtales andetsteds, viser, at vore nabolandes idrætsorganisationer benytter sig af nomineringskomitéer for at optimere kompetencer og mangfoldighed i bestyrelserne.

Komitéen for god selskabsledelse, der arbejder for at fremme god selskabsledelse i børsnoterede selskaber, har siden nullerne forslået, at bestyrelserne drøftede oprettelsen af nomineringsudvalg. I de senere år har de direkte anbefalet, at disse blev oprettet i selskaberne.

Også uden for området for de generalforsamlingsvalgte bestyrelser breder idéen sig. Universiteternes bestyrelser benytter sig af en model med indstillingsudvalg, og kulturministeren havde foreslået en tilsvarende model for Danmarks Radios kommende bestyrelse. (Se andetsteds i nyhedsbrevet).

Det ligger ikke fjernt at forestille sig, at også kulturinstitutioner med mange eksternt udpegede medlemmer eller alene selvudpegede bestyrelser kunne have glæde af en tilsvarende aktiv kompetence- og mangfoldighedsrekruttering.

Opgaverne for en nomineringskomité kan beskrives, som Komitéen for God Selskabsledelse gør i deres anbefalinger fra november 2017. Det skal dog huskes, at der kan tænkes mange lokale og branchebestemte varianter, f.eks. på idræts- og kulturområdet:

”DET ANBEFALES, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, som mindst har følgende forberedende opgaver:

  • beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt
  • vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,
  • årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer,
  • årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden, erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom,
  • indstilling af kandidater til bestyrelsen og direktionen, og foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder fremsætte forslag til konkrete ændringer”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.